header object

In de maanden september tot en met april wordt catechisatie gegeven. Dit gebeurt gezamenlijk met de gemeente van Scheveningen. Daar worden ook de lessen gegeven. De indeling van de drie groepen is 12 t/m 15 jaar, 16 t/m 18 jaar, 19 en ouder. Daarnaast wordt de belijdeniscatechisatie verzorgd door de consulent.


Onze club "Benjamin" richt zich op jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. De clubochtenden worden 1 x per maand gehouden op zaterdagmorgen, van 9.30 – 11.45u. De ochtenden vinden roulerend plaats in een van de classisgemeenten. Er wordt een Bijbelverhaal verteld, er wordt veel gezongen, jarigen krijgen een cadeautje en er is tijd voor ontspanning en creativiteit.
1 x per 14 dagen op zaterdagmorgen wordt catechese gegeven in Moerkapelle.

Enkele malen per jaar gaat een predikant of student voor in een aangepaste kerkdienst. Deze worden o.a. aangekondigd in de kerkbodes en op de website van Helpende Handen. Het zijn erediensten van de kerkelijke gemeente. De aanwezigheid van de gehele gemeente wordt daarom zeer op prijs gesteld. Deze diensten bieden ook een goede gelegenheid om (jonge) kinderen voor het eerst mee te nemen naar de kerk.

De data voor het seizoen 2015-2016 zijn:
19 september, Naaldwijk
17 oktober, Den Haag
31 oktober om 15.00 uur, aangepaste kerkdienst Hardinxveld-Giessendam, ds. W.J. Karels
14 november 14.30 uur jaarlijkse zangmiddag met mannenkoor Groot Rotterdam, Bethelkerk Ger.Gem. Rotterdam-Zuidwijk
28 november, Den Haag
19 december 14.00-18.00 uur Kerstviering Benthuizen
23 januari Zoetermeer
20 februari plaats nog niet bekend
19 maart plaats nog niet bekend
23 april plaats nog niet bekend
28 mei plaats nog niet bekend


Deze commissie gaat uit van de gemeenten van Den Haag en Scheveningen en telt vier commissieleden. Doel is om mensen in onze omgeving bekend te maken met de Bijbel, onder meer door middel van het verspreiden van evangelisatielectuur en het geven van een mondelinge Bijbelcursus (via het Kompas). Hiernaast is de evangelisatiecommissie verantwoordelijk voor kinderbijbelclub De Ark, en belegt de commissie regelmatig gemeenteavonden over evangelisatie.

Tweemaal per jaar is de evangelisatiecommissie met een aantal gemeenteleden aanwezig op een braderie in een van de winkelstraten van Den Haag. Onder 'kennismaking' kunt u meer lezen over onze activiteiten.


De deuren van ons kerkgebouw staan ook open voor mensen die geen lid zijn van de kerkelijke gemeente. Eens in de twee weken wordt er op woensdagavond een maaltijd georganiseerd voor mede-bewoners van onze stad. Eet u gezellig met ons mee? Klik hier voor meer informatie over deze activiteit. Graag tot ziens!

De Ark is een kinderclub die zich richt op kinderen uit de wijk Kortenbos, de omgeving van onze kerk. Eens in de twee weken is er op zaterdag een clubmorgen. Samen luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, maken we een mooi knutselwerk en doen allerlei spelletjes. Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben je hartelijk welkom op de club!

In de laatste week van de zomervakantie hebben we een bijzondere activiteit: Het is dan vakantiebijbelclub. Tijdens deze clubmorgens hebben we een speciaal programma, er zijn allerlei leuke spelletjes, en ook is er elke dag een verassing. En niet te vergeten, de laatste dag eten we samen pannenkoeken. Kom je ook? Neem ook je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Elke clubmorgen zijn er verschillende vrijwilligers uit onze gemeente aanwezig. Als je laat weten waar je woont, wordt je door hen opgehaald en thuisgebracht. Je mag natuurlijk ook zelf komen. De club begint om 11:00 uur en is om 13:00 uur weer afgelopen.

De clubmorgens zijn in het buurtgebouw 'De Kronkel' aan het Westeinde. We zien jullie graag op onze clubmorgens! Hieronder staan de datums vermeld dat het kinderclub is.

Rooster

Vakantie Bijbelclub:
donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus

Clubmorgens
zaterdag 2 september
zaterdag 16 september
zaterdag 30 september
zaterdag 14 oktober
zaterdag 28 oktober
zaterdag 11 november
zaterdag 25 november
zaterdag 9 december
zaterdag 23 december (kerstfeest met kerstmaaltijd)

 


jeugdc01De jeugdcommissie richt zich op de jongeren van de gemeente.jeugdc02

De commissie draagt zorg voor het organiseren van bezinnende en ontspannende activiteiten voor de jongeren van de gemeente. Daarnaast zal de commissie regelmatig verkennen of er mogelijkheden zijn om weer een jeugdclub of jeugdvereniging te starten. De commissie zal zoveel als mogelijk de organisatie van activiteiten aan de jongeren zelf overlaten en daarin een stimulerende en begeleidende rol spelen.

 

Voorbeelden van activiteiten zijn het gemeente-etentje, de kinderochtend, activiteiten als een strandwandeling en de ouderavonden. Mocht u / mochten jullie zelf ideeën voor activiteiten hebben, dan horen wij dat graag!

Jeugdc03kl

 

Jaarlijks wordt voor de ouderen en alleenstaanden van de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd die plaatsvinden in één van de zalen van de Bethaniëkerk.

Gekozen is voor de periode rond Pasen en het Kerstfeest.

Naast een gezellig samenzijn vergezeld van koffie met wat lekkers en een uitgebreide broodmaaltijd, wordt er iemand uitgenodigd om een lezing te houden, vaak vergezeld van een dia- of powerpointpresentatie.

Zo zijn er sprekers geweest van Het Deputaatschap Bijzondere Noden, de Zending der Gereformeerde Gemeenten, Stichting Ontmoeting, de Bond tegen het vloeken en vele anderen.

Eens in het jaar wordt een reisje georganiseerd. De invulling en bestemming worden pas bekend gemaakt op de dag zelf.

Alle deelnemers vertrekken per touringcar vanaf de Bethaniëkerk, waarna vaak via een ' toeristische route' naar de plaats van bestemming wordt gereden.

uitnodiging 2005Onder andere zijn boottochten gemaakt in de Biesbosch en over de Kagerplassen, werd rozenkwekerij Tropisch Rozenland in Burgerveen bezocht en Kasteel de Haar in Haarzuilen. Tussen de middag wordt een uitgebreid diner aangeboden en ook aan een koffiepauze wordt gedacht. Bij terugkomst in de Bethaniëkerk rond een uur of zes wordt de dag afgesloten met een koffie en broodjes, gebed en Bijbellezing.

De laatste jaren wordt nauw samengewerkt met de Gereformeerde Gemeente van Scheveningen. De bijeenkomsten rond Pasen en het Kerstfeest worden nu voor de ouderen en alleenstaanden van beide gemeenten georganiseerd. De locatie wisselt. In de Kerkbode worden in de rubriek Den Haag en Scheveningen ' Algemeen' aankondigingen gedaan betreffende de ouderenbijeenkomsten. Ook het jaarlijkse reisje wordt sinds enkele jaren georganiseerd voor zowel de leden van de Bethaniëkerk als de Eben-Haëzerkerk.

"Timotheüs" is de naam van de studievereniging van onze kerk. Deze naam is ontleend aan de Bijbelse figuur Timotheüs, die een leerling van de apostel Paulus was en veel bezig was met het Woord van God. En dat is precies wat we als vereniging willen zijn - leerlingen van Paulus en de andere Bijbelschrijvers - en wat we als vereniging willen doen - bezig zijn met het Woord van God en de dingen die daarmee samenhangen.

Vanaf september tot juni komen we als vereniging elke maand bij elkaar op een woensdagavond. Tijdens deze bijeenkomsten, van 20.00 tot 22.00 uur, bespreken we met elkaar een breed scala aan onderwerpen, meestal gecentreerd rondom een jaarthema.

Zo hebben we de achterliggende jaren Bijbelstudies gedaan, de Institutie van Johannes Calvijn (het belangrijkste boek van deze grondlegger van het protestantisme) bestudeerd en nagedacht over meer praktische onderwerpen, zoals ons leven als christenen in de huidige maatschappij.

Het huidige seizoen behandelen we het bijbelboek Prediker. Een wat minder bekend boek maar erg interessant om met elkaar te bestuderen. 

Alle leden en bezoekers (vanaf ongeveer 20 jaar) van onze kerk en van onze zustergemeente, de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen, zijn van harte welkom om met ons mee te doen! De data en de onderwerpen van de avonden worden altijd aangekondigd in de kerkbode en in de agenda op deze website.

De vrouwenvereniging telt momenteel zeventien leden.

Tijdens ons verenigingsseizoen - wat loopt vanaf september tot en met mei - , komen we als vereniging iedere twee weken bij elkaar op een dinsdagavond. We staan dan met elkaar stil bij een stukje uit de Bijbel en er wordt een meditatie gelezen.

Tijdens deze avonden, van 20.00 tot 22.00 uur, is er na de pauze tijd voor ontspanning. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo wordt er af en toe een CREA-avond georganiseerd waarbij we met elkaar een mooi bloemstuk maken of bijvoorbeeld een sieraden-creatie.

Ook zijn er avonden waarop er verschillende handwerken op tafel komen zoals haak-en/of breiwerken, (3-D) - kaarten maken.

Alle dames uit onze kerk zijn van harte welkom om eens te komen kijken! De verenigingsavonden staan altijd aangekondigd in de kerkbode.

Bij een ontruiming heeft de ontruimingscommissie de leiding. Hiervoor is een ontruimingsplan opgesteld dat als doel heeft de ontruiming zoveel mogelijk ordelijk en doelmatig te laten verlopen. De EHBO-commissie verzorgt zo nodig eerste medische hulp tijdens activiteiten in het kerkgebouw. Diaken De Boer is voorzitter van deze commissie.

De leden van de commissie zijn:

W.M. Baak, P.C. de Gier, H.E. de Gier - Treur, E. Lubbers, J. Weststrate en P. van Winkelen.
Kinder-EHBO wordt verzorgd door M.I. Blok - Twigt of W.M. Baak.

Download hier het ontruimingsplan


Deze commissie gaat uit van de gemeenten van Den Haag en Scheveningen en behartigt de belangen van de zending. Tot haar taken behoort het organiseren van zendingsavonden, het inzamelen van gaven en het verspreiden van het zendingsblad 'Paulus'.

De kerkenraden van Den Haag en Scheveningen hebben ten behoeve van het doelmatig functioneren van hun plaatselijke zendingscommissie (hierna te noemen PZC) een reglement vastgesteld. De PZC beoogd met name de drie volgende doelen:

  1. binnen de gemeenten de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk bevorderen;
  2. het meeleven met en de voorlichting ten behoeve van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten (hierna te noemen ZGG) zo veel mogelijk te stimuleren;
  3. het inzamelen en verwerven van geldelijke middelen ten behoeve van het zendingswerk.

Op deze wijze wil de PZC een bijdrage leveren aan de zendingsopdracht die verwoord is in Mattheüs 28 vers 19. "Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb.

Dit vers wordt gevolgd door de belofte in vers 20. "En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen." 

Uitgezonden:

maartenmaritacarelSinds 2003 is familie M.L. Dekker namens de Gereformeerde Gemeenten uitgezonden naar het Midden Oosten. Adresgegevens van de familie Dekker kunt u vinden in de ledenlijst. Als u hen financieel wilt ondersteunen kunt u contact opnemen met de zendingscommissie.

familiefoto rodenburgbank klein

 

Sinds 2013 is familie R. Rodenburg uitgezonden via Mission Aviaton Fellowship (MAF) naar Uganda. Adresgegevens van de familie Rodenburg kunt u vinden in de ledenlijst. Voorzitter van de Thuisfrontcommissie (TFC) van de familie Rodenburg is de heer T. Aarnoudse. Ook zijn adresgegevens zijn te vinden in de ledenlijst. Het mailadres van de TFC: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Rekeningnummer NL63ABNA0500722544 t.n.v. 'MAF NL Steunfonds Rodenburg' te Twello. 

Meer informatie:

Over het werk van de Zending Gereformeerde Gemeenten: klik hier 

Over het werk van MAF Nederland: klik hier Daarnaast heeft de familie Rodenburg ook een eigen website. Daarop houden zij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en voortgang van hun werk. Ook kunt u er foto's en andere informatie vinden. Klik hier om te worden doorgestuurd naar hun website.

­