header object

Wat wij belijden en geloven over God is niet gebaseerd op menselijke inzichten, maar op de Bijbel als het Woord van God. Daarin heeft God alles verteld wat nodig is voor ons welzijn en behoud.

God maakt ons in de Bijbel bekend dat alles wat er bestaat –dus ook de mensen– door Hem gemaakt is. Dat betekent dat wij alles met God te maken hebben, want wij zijn door Hem geschapen. Wij zijn goed door God gemaakt. Doordat de eerste mensen (Adam en Eva) ongehoorzaam waren, is de zonde in de wereld gekomen. De mens is hierdoor zelf de oorzaak van alle ellende en problemen in de wereld.

ggdenhaag020

God had om onze ongehoorzaamheid alle mensen aan zichzelf over kunnen laten. Maar....in de Bijbel lezen we: "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem"(1 Joh 4:9). Omdat Jezus Christus – de Zoon van God – op aarde is gekomen en de straf op de zonde heeft gedragen, is er een weg terug naar God. Een weg om weer in harmonie met Hem te leven. Geloof in deze Verlosser en bekering tot God zijn nodig om persoonlijk in Gods heil te delen. Dat heil betekent dat het weer goed zit tussen God en mens. Omdat Jezus de vloek wilde dragen, mogen ongehoorzame mensen weer delen in de vriendschap met God, en dat voor altijd.... Wie dat ervaart, verlangt om toegewijd aan God te leven. En zo heeft God ons leven bedoeld!

Zonder deze Jezus heeft echter niemand toekomst, daarover is Gods Woord ondubbelzinnig helder en ongekend scherp. Als het nu in dit leven niet tussen God en ons wordt goedgemaakt, zal Gods ongenoegen voor altijd op ons rusten, dat is ongetwijfeld een ondragelijk lot!

Om deze reden klinkt in de kerk een oproep tot bekering en geloof. Een oproep om onze zonden te erkennen voor God en Hem om vergeving daarover te vragen. God roept mensen tot Zich, en dat doet Hij zo duidelijk dàt mensen ook komen, naar Hem willen gaan luisteren en bij Hem willen horen. Daar zorgt God gelukkig Zelf voor door Zijn Heilige Geest. Door Gods niet te peilen goedheid is vergeving en herstel nu nog mogelijk! Zou dat ons niets te zeggen hebben?

 


De apostolische geloofsbelijdenis vat de leer van de Bijbel op een beknopte, duidelijke manier samen. Met deze belijdenis wordt uitdrukking gegeven aan de verbondenheid met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.

ggdenhaag-vanaf-de-kansel

­