header object

Zondag 20 augustus 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: Hosea 14 vers 6a ( preek van ds. C. Neele ):

Ik zal Israël zijn als de dauw;...

Zondag 20 augustus 2017 - 15.30 uur - Ds. W. Harcink ( bed. Heilige Doop )

Tekst: Mattheüs 24 vers 32-33:

En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 6 augustus 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: Openbaringen 10 vers 3b ( preek van ds. C. Neele ):

...en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.

Zondag 6 augustus 2017 - 16.30 uur - Ds. J. Driessen

Tekst: Psalm 92 vers 13-16:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.
Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,
Om te verkondigen, dat de Heere recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 23 juli 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: Johannes 3 vers 8 ( preek van ds. C. Neele ):

De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

Zondag 23 juli 2017 - 16.30 uur - Leesdienst

Tekst: Joël 2 vers 23b ( preek van ds. C. Neele ):

...en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 9 juli 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: Mattheüs 16 vers 2 en 3 ( preek van ds. C. Neele):

Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

Zondag 9 juli 2017 - 16.30 uur - Ds. J. Driessen

Tekst: Romeinen 16 vers 20a:

En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 25 juni 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 40:

Vraag 105
Wat eist God in het zesde gebod?
Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen ontere, hate,kwetse of dode ; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge ; ook mijzelf niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve ; waarom ook de Overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.
Vraag 106
Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?
God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den wortel des doodslags, als nijd , haat , toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.
Vraag 107
Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden?
Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat wij onzen naaste liefhebben als onszelf , en jegens hem geduld, vrede,zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen , zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren , en ook onzen vijanden goed doen.

Zondag 18 juni 2017 - 15.30 uur - Ds. W.A. Zondag

Tekst: Joël 2 vers 32:

En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

­