header object

Zondag 25 juni 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 40:

Vraag 105
Wat eist God in het zesde gebod?
Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen ontere, hate,kwetse of dode ; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge ; ook mijzelf niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve ; waarom ook de Overheid het zwaard draagt om den doodslag te weren.
Vraag 106
Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?
God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den wortel des doodslags, als nijd , haat , toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.
Vraag 107
Maar is het genoeg, dat wij onzen naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden?
Neen; want God, verbiedende den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat wij onzen naaste liefhebben als onszelf , en jegens hem geduld, vrede,zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen , zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren , en ook onzen vijanden goed doen.

Zondag 18 juni 2017 - 15.30 uur - Ds. W.A. Zondag

Tekst: Joël 2 vers 32:

En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 18 juni 2017 - 10.00 uur - Ds. J.S. van der Net

Tekst: Handelingen 7 vers 51 midden:

...gij wederstaat altijd den Heiligen Geest...

Zondag 18 juni 2017 - 15.30 uur - Ds. W. Harinck (heilige doop)

Tekst: Markus 7 vers 25:

Want een vrouw, welker dochtertje een onreinen geest had, van Hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan Zijn voeten.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Maandag 5 juni 2017 - 10.00 uur - Leesdienst (tweede pinksterdag)

Tekst: Psalm 51 vers 13 en 14 ( preek van ds. W. Silfhout ):

Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.

 

Ochtenddienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 4 juni 2017 - 10.00 uur - Ds. A.B. van der Heiden (eerste pinksterdag)

Tekst: Handelingen 2 vers 1-4:

En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Zondag 4 juni 2017 - 16.30 uur - Ds. A.B. van der Heiden

Tekst: Ezechiël 47 vers 9b:

...en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 28 mei 2017 - 16.30 uur - Ds. W. Harinck (openbare belijdenis)

Tekst: Johannes 10 vers 9:

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

 

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Donderdag 25 mei 2017 - 10.00 uur - Leesdienst (Hemelvaartsdag)

Tekst: Psalm 68 vers 19 ( preek van ds. W. Silfhout ):

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o Heere God!

 

Ochtenddienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 14 mei 2017 - 10.00 uur - Ds. W. Silfhout

Tekst: Mattheüs 28  vers 18:

En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Zondag 14 mei 2017 - 19.00 uur - Ds. W. Harinck

Tekst: Johannes 21 vers 18 en 19:

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.
En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 30 april 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 39 ( Preek van ds. C. Harinck ):

Vraag 104
Wat wil God in het vijfde gebod?
Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe , en ook met hun zwakheid en gebrekengeduld hebbe , aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.

Zondag 30 april 2017 - 16.30 uur - Ds. W.A. Zondag

Tekst: 1 Kor. 15 vers 6:

Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

­