header object

Bethaniëkerk

 

Zondag 15 oktober 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 42 ( preek van ds C. Harinck ):

Vraag 110
Wat verbiedt God in het achtste gebod?
God verbiedt niet alleen dat stelen en roven , hetwelk deOverheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen,waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen , hetzij metgeweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar , munt,woeker , of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook allegierigheid , alle misbruik en verkwisting zijner gaven.
Vraag 111
Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele, al ik wilde, dat men met mij handelde ; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Zondag 15 oktober 2017 - 16.30 uur - Ds. J.S. van der Net

Tekst: Mattheüs 8 vers 28-34:

En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.
En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?
En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende.
En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen.
En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water.
En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was.
En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Eben-Haëzerkerk

 

Zondag 8 oktober 2017 - 10.00 uur - Ds. J.W. Verweij

 

Zondag 8 oktober 2017 - 16.30 uur - Ds. J.W. Verweij

 

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Bethaniëkerk

 

Zondag 1 oktober 2017 - 10.00 uur - Ds. W. Harinck

Tekst: Micha 7 vers 18-20:

Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.
Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.
Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Zondag 1 oktober 2017 - 16.30 uur - Ds. J. Driessen

Tekst: Handelingen 2 vers 42:

En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 24 september 2017 - 10.00 uur - Ds. J.B. Zippro

Deze dienst is gehouden in Scheveningen

Zondag 24 september 2017 - 16.00 uur - Ds. G.W.S. Mulder

Tekst: Openbaringen 5 vers 6:

En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 17 september 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: HC Zondag 41 ( preek van ds. C. Harinck ):

Vraag 108
Wat leert ons het zevende gebod?
Dat alle onkuisheid van God vervloekt is , en dat wij daarom,haar van hart vijand zijnde , kuis en ingetogen leven moeten , hetzij inden heiligen huwelijken staat of daarbuiten.
Vraag 109
Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken endergelijke schandelijkheden?
Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden , gedachten, lusten , en wat den mens daartoe trekken kan.

Zondag 17 september 2017 - 18.30 uur - Ds. B. Labee

Tekst: Openbaringen 4 vers 2-3:

En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

Zondag 3 september 2017 - 10.00 uur - Leesdienst

Tekst: 1 Koningen 18 vers 44 ( preek van ds. C. Neele ):

Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee.

Zondag 3 september 2017 - 16.30 uur - Ds. J. Driessen

Tekst: 2 Kronieken 33 vers 12-13:

En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen,
En bad Hem; en Hij liet Zich van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de Heere God is.

Ochtenddienst beluisteren

Middagdienst beluisteren

=====================================================================================================

­